Facturarea electronică pentru operatorii economici stabiliţi în România

 • OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 (...), cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024

 • este obligatorie raportarea facturilor în sistemul RO e-factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura;
 • facturile emise vor fi transmise în format clasic către destinatari, conform prevederilor art. 319 din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care atât furnizorul/prestatorul, cât şi destinatarul sunt înregistraţi în Registrul RO e-Factura (caz în care exemplarul original va fi considerat .xml-ul cu sigiliul MFP);
 • termenul limită de transmitere: 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii (până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei, respectiv data de 15 a lunii următoare livrării/prestării/ încasării unui avans);
 • netransmiterea în termenul limită a una sau mai multe facturi al căror termen-limită de transmitere în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice se sancţionează începând cu 1 iunie 2024 (nu se sancţionează în perioada 01.01.2024-31.05.2024) art. LIX alin. (1), (5)-(8) Legea nr. 296/2023 :
  • contribuabili mari – amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei,
  • contribuabili mijlocii – amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei,
  • celelalte pj, precum şi pf - amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei

Începând cu 1 iulie 2024

 • facturarea electronică este obligatorie;
 • termenul-limită pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional RO e-Factura este de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii (până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei, respectiv data de 15 a lunii următoare livrării/prestării/ încasării unui avans);
 • nu este necesară înscrierea în Registrul RO e-Factura;
 • sancţiuni în cazul emitenţilor:

  ➢ nefacturarea electronică - amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii; ➢ depăşirea termenului limită pentru facturarea electronică:

  • contribuabili mari – amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei,
  • contribuabili mijlocii – amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei,
  • celelalte pj, precum şi pf - amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei
 • sancţiuni în cazul destinatarilor:

  ➢ primirea şi înregistrarea facturii altfel decât electronic

  • amendă egală cu 15% din valoarea totală a facturii. Art. 10, art. 132 art. OUG nr. 120/2021, art. 319 alin. (11) Cod Fiscal
  • NU se va putea achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii. art. LVIII Legea nr. 296/2023